Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, iż:

 

 1. Właściciel faldom.pl pozyskuje dane osobowe jedynie w związku ze świadczeniem oferowanych usług.
 2. Administratorem danych osobowych jest Justyna Katarzyna Krasuska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Biuro projektowe Faldom z siedzibą w: Gołaszyn 6a, 21-400 Łuków, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 8252084762, REGON: 060491020,
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny Akceptacja regulaminu serwisu faldom.pl oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych.
 4. W związku z tym, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji usług oferowanych przez właściciela faldom.pl i jest do tego niezbędne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. e RODO.
 6. Administrator przetwarza w szczególności takie dane jak: dane identyfikacyjne, adres korespondencyjny, adres dostawy, adres email oraz numer telefonu.
 7. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego przetwarzane są dane.
 8. Dostęp do danych osobowych mają odbiorcy, którzy pomagają utrzymać Administratorowi system teleinformatyczny a także świadczą Administratorowi usługi kurierskie. Wszyscy pracownicy i współpracownicy administratora mający dostęp do danych osobowych zostali indywidualnie upoważnieni do przetwarzania tych danych oraz pouczeni o spoczywających na nich obowiązkach w zakresie ochrony prywatności.
 9. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 10. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 11. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit b RODO osoba, której dane dotyczą ma możliwość żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każde z tych żądań będzie przez administratora rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO.
 12. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.