REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ FALDOM.PL ORAZ Z USŁUG DOSTĘPNYCH ZA JEJ POŚREDNICTWEM

Serwis internetowy faldom.pl skierowany jest do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej i świadczy usługę sprzedaży towarów, tj. projektów domów oraz projektów wnętrz oferowanych przez Właściciela.

 

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej www.faldom.pl oraz z usług dostępnych za jej pośrednictwem, polegających na możliwości zakupu projektów domów oraz projektów wnętrz oferowanych przez Właściciela.

 

 1. DEFINICJE:

 

Właściciel –Justyna Katarzyna Krasuska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Biuro projektowe Faldom [zwana dalej także:„Administratorem”] z siedzibą w Gołaszyn 6a, 21-400 Łuków, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 8252084762, REGON: 060491020,

Administrator – Właściciel lub oraz osoby działające na jego rzecz i w jego imieniu oraz przez niego do działania upoważnione,

Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu faldom.pl lub podmiot, który ta osoba reprezentuje, Osoba ta musi być pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

Klient – Uzytkownik serwisu składający zamówienie za pośrednictwem Serwisu,

Projekt – projekt domu lub projekt wnętrza oferowany do sprzedaży przez Administratora;

Serwis lub faldom.pl – serwis internetowy faldom.pl dostępny na stronie www. faldom.pl,

Polityka Prywatności – dokument udostępniony Użytkownikom portalu faldom.pl, zawierający kluczowe informacje dotyczące ochrony prywatności Użytkowników tj. w szczególności ochrony danych osobowych oraz polityki plików cookies,

Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 poz. 827 ze zm.),

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

 • ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU FALDOM.PL

 

 1. Korzystanie z Serwisu może się odbywać tylko i wyłącznie w oparciu o poniżej przedstawione zasady. Korzystanie z Serwisu w jakiejkolwiek dostępnej formie oznacza przyjęcie do wiadomości i akceptację poniższego Regulaminu w całości. Użytkownik oświadcza, że treść Regulaminu jest mu znana i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w nim zawartych.
 2. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu faldom.pl, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. Dokonując zamówienia towaru lub usługi za pośrednictwem portalu faldom.pl Użytkownik potwierdza, iż znana mu jest treść regulaminu i godzi się na jego obowiązywanie.
 3. Celem działania Serwisu jest zaoferowanie Klientom dostępu do oferty Właściciela, to jest możliwości dokonywania zakupów prezentowanych towarów i usług przez Internet.
 4. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Serwisu faldom.pl w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym Regulaminem. Brak akceptacji Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.
 5. Prawa do serwisu faldom.pl przysługują w całości wyłącznie Właścicielowi.
 6. Administrator gwarantuje Użytkownikowi będącemu konsumentem uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności z Ustawy o prawach konsumenta.
 7. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych serwisu faldom.pl, w tym do logo, a także od układu i kompozycji tych elementów umieszczonych w serwisie faldom.pl, projektów domów oraz projektów wnętrz przysługują Administratorowi. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Administratorowi za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Administratora wyrażoną na piśmie.
 8. Wszelkie prawa do zarządzania serwisem i pobierania pożytków z serwisu przysługują wyłącznie Administratorowi.
 9. W przypadku, gdy Użytkownik jest konsumentem w miejsce postanowień odmiennych stosować należy zasady obowiązujące zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi sprzedaży konsumenckiej. Przez umowę sprzedaży zawieraną z Użytkownikiem będącym konsumentem rozumieć należy umowę sprzedaży na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.
 10. Minimalne wymagania sprzętowe niezbędne do prawidłowego korzystania z serwisu to: komputer osobisty wraz z kartą sieciową lub modemem umożliwiającymi dostęp do sieci Internet, system operacyjny Windows, Mac OS, Linux, posiadający środowisko graficzne i standardową przeglądarkę internetową (np.Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome), połączenie z siecią Internet.

 
 • OFERTA

 

 1. Administrator zajmuje się:
 1. sprzedażą gotowych projektów budynków mieszkalnych;
 2. sprzedażą gotowych projektów aranżcji wnętrz budynków mieszkalnych;
 3. świadczeniem usług w zakresie przygotowania projektów budynków mieszkalnych;
 4. świadczeniem usług w zakresie przygotowania projektów aranżcji wnętrz budynków mieszkalnych;
  1. Administrator zajmuje się także dokonywaniem na życzenie Klienta zmian w przygotowanych przez siebie Projektach. Zmiany dokonywane są za dodatkowym wynagrodzeniem.

 

 1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

 1. Złożenie zamówienia może zostać dokonane telefonicznie lub elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro-projektowe@faldom.pl. Zamówienia telefoniczne mogą być składane od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00. Zamówienia dokonywane drogą elektroniczną mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 2. Złożenie zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z Właścicielem. Administrator potwierdza otrzymanie zamówienia, o którym mowa powyżej poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenia otrzymania zamówienia, w którym wskazana jest cena zamówionego projektu, koszt dostawy oraz dane niezbędne do uiszczenia ceny za projekt a także dołączony jest formularz zamówienia.
 3. Administrator przystępuje do realizacji zamówienia po otrzymaniu na swój e-mail uzupełnionego formularza zamówienia oraz zaksięgowaniu na jego rachunku bankowym odpowiedniej kwoty uiszczonej tytułem ceny przez Klienta.
 4. Termin realizacji zamówienia wynosi 1 (jeden) miesiąc licząc od dnia zaksięgowania na rachunku Administratora ceny.
 5. Administrator posługuje się rachunkiem bankowym numer: 69 1090 2590 0000 0001 4131 6406 w banku Santander Bank Polska S.A.

 

 1. CENY TOWARÓW I SPOSÓB PŁATNOŚCI

 

 1. Ceny podane przy każdym gotowym projekcie są wiążące do momentu złożenia zamówienia przez Klienta. Cena obejmuje podatek VAT.
 2. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
  1. podawane są w złotych polskich,
  2. zawierają podatek VAT,
 3. Cena towaru nie obejmuje kosztów przesyłki. Koszty dostawy wskazywane są niezależnie od ceny projektów. Koszty dostawy wskazane zostaną w wiadomości zawierającej potwierdzenie złożenia zamówienia.
 4. Ceny usług w zakresie przygotowania projektów budynków mieszkalnych i projektów aranżacji wnętrz każdorazowo są uzgadniane indywidualnie z klientem.
 5. Ceny usług w zakresie wykonania zmian w gotowych projektach budynków mieszkalnych i projektach aranżacji wnętrz każdorazowo są uzgadniane indywidualnie z klientem.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo zmian cen towarów, przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży oraz ich odwoływania, z zastrzeżeniem zachowania praw klientów, których zamówienia zostały złożone.

 

 1. SPOSOBY I KOSZTY DOSTAWY

 

 1. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany w zamówieniu przez Kupującego spośród możliwości przewidzianych przez Administratora.
 2. Dostawa może być realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego podmiotu w ramach swojej działalności prowadzącego działalność w zakresie dostarczania przesyłek na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zwanych w Regulaminie dostawcami.
 3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby realizacja dostaw następowała niezwłocznie, nie później niż zasady w terminie 30 dni, jednocześnie Właściciel przyjmuje orientacyjne terminy dostawy w przypadku przesyłki krajowej, do trzech dni roboczych od dnia zrealizowania zamówienia,
 4. Dostępne sposoby dostawy i terminy podane w treści Regulaminu mają charakter orientacyjny. Przed potwierdzeniem zamówienia Klienta będzie miał możliwość zapoznania się z dostępnymi w dniu składania zamówienia sposobami dostawy, jego kosztami oraz przybliżonym czasem dostawy.

 

 • POSTANOWIENIA DODATKOWE

 

 1. Korzystanie z Serwisu oraz złożenie zamówienia za jego pośrednictwem wymaga zapoznania się przez Klienta z regulaminem oraz akceptację jego postanowień.
 2. Administrator ma na względzie poszanowanie prywatności Użytkowników Serwisu. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony prywatności Użytkowników opisane są w Polityce Prywatności oraz informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
 3. Akceptacja regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Klienta oraz danych w zakresie niezbędnym do prowadzenia czynności objętych niniejszą regulaminem.
 4. Administratorem danych osobowych jest Justyna Krasuska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Biuro projektowe Faldom z siedzibą w: Gołaszyn 6a, 21-400 Łuków, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 8252084762, REGON:060491020,
 5. Dane Użytkowników Serwisu przetwarzane będą wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe zbierane są przez Zleceniobiorcę jedynie w celu realizacji niniejszej  umowy.
 6. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Zleceniodawców pozostaje dobrowolne
 7. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne gwarantujące ochronę danych osobowych Użytkowników.
 8. Po elektronicznym złożeniu zamówienia przez Użytkownika, podany adres poczty elektronicznej (e-mail) jest wykorzystywany przez Administratora do:
  1. kontaktowania się Administratora z Użytkownikiem w sprawach związanych z Serwisem (w szczególności do informowania o zmianach w serwisie, nowościach itp.),
  2. kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach dotyczących złożonych przez niego zamówień.

 

 • PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

 1. Wszelkie prawa autorskie do materiałów zawartych na stronie serwisu faldom.pl, zamieszczonych przez Właściciela lub osoby przez niego upoważnione, przysługują Właścicielowi. Ich wykorzystywanie może odbywać się wyłącznie za zgodą Właściciela Serwisu wyrażoną na piśmie.
 2. W szczególności zabrania się:
  1. kopiowania towarów oferowanych przez Właściciela,
  2. Posługiwania się logiem „faldom” przez osoby nieuprawnione.
 3. Nabycie od Administratora egzemplarza projektu architektonicznego lub egzemplarza projektu aranżacji wnętrza obejmuje prawo zastosowania go tylko do jednej budowy lub wykonania jednego wnętrza.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie 14 od dnia dostarczenia towarów (na zasadach ogólnych), gdyż Projekt będący przedmiotem świadczenia jest rzeczą nieprefabrykowana, wyprodukowaną według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (towarem spersonalizowanym) oraz świadczeniem, które z uwagi na jego charakter nie może zostać zwrócone w rozumieniu art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.

 

 1. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

 

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby odpowiadać na kierowaną do niego korespondencję niezwłocznie, przez co należy rozumieć okres do trzech dni roboczych.
 2. Złożenie zamówienia w Serwisie możliwe jest 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, z wyłączeniem okresów awarii systemu teleinformatycznego oraz jego przebudowy i konserwacji.
 3. Administrator dołoży wszelkich starań, aby realizacja zamówienia w przypadku rzeczy ogólnodostępnych wynosiła nie dłużej, niż 30 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostawy.
 4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie serwisu faldom.pl, jednak jak w każdym systemie informatycznym mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Administrator stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.
 5. Dokładne informacje o wszystkich przerwach technicznych, awariach i błędach są umieszczane na stronie faldom.pl.
 6. Aby rozwijać serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany.
 7. Administrator dokłada wszelkich starań, by Serwis był dostępny nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były świadczone z należytą starannością.

 

 1. REKLAMACJE

 

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są lub nie zostały zrealizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro-projektowe@faldom.pl. lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail Klienta.

 

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Administrator ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne oraz prawne dostarczanych towarów (projektów) na zasadach określonych w kodeksie cywilny, w przepisach dotyczących rękojmi za wady fizyczne oraz prawne.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
  3. nie nadaje się do celu, o którym klient poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
  4. została klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy klientowi.

 

 • OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

 1. Serwis faldom.pl ma na celu umożliwienie Klientom nabycie towarów i usług oferowanych przez Właściciela. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność Administratora wyraźnie lub zezwalających Administratorowi na określone działania, przez co wyłączona jest odpowiedzialność Administratora za takie działania, Administrator również w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie odpowiada:
  1. za sposób korzystania przez Klientów z serwisu faldom.pl i szkody wynikłe z tego tytułu, 
  2. za jakiekolwiek szkody rzeczywiste lub utracone korzyści wynikające z opóźnienia w dostawie,
  3. za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem lub wykonaniem Projektów,
  4. za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych Klienta osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli Użytkownika z przyczyn niezależnych od Administratora,
  5. za szkody spowodowane niedostępnością serwisu faldom.pl, awariami lub błędami technicznymi,
  6. brak możliwości zrealizowania zamówienia lub nieterminowe zrealizowanie zamówienia z uwagi na działanie siły wyższej.
 2. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie niezależne od Właściciela nagłe, zaistniałe po złożeniu zamówienia, którego nie można było przewidzieć i któremu nie można zapobiec przy dołożeniu należytej staranności, a w szczególności: wojnę, w tym wojnę domową, zamieszki, strajki z wyłączeniem strajków w przedsiębiorstwach każdej ze Stron, akty sabotażu, katastrofy naturalne, akty władcze o charakterze powszechnym.

 

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w serwisie.
 2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje Użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w serwisie faldom.pl obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian oraz wysłanie maila do Użytkowników na adres e-mail podany w Serwisie. Zmiana Regulaminu obowiązuje Użytkownika od dnia jego ogłoszenia. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu faldom.pl po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.